OKRES PATRIARCHÓW

Księga Rodzaju nazywana jest czasem Księgą Rodowodów. Nie ma w tym żadnej przesady! Rzeczywiście zawiera ona kilka cennych genealogii związanych z życiem biblijnych patriarchów. W starożytności wielką wagę przywiązywano do kwestii tożsamości i przynależności rodowej. Nie było wtedy dowodów osobistych, więc jedynym sposobem udowodnienia swojego pochodzenia i przynależności do jakiegoś klanu było powołanie się na pokolenia przodków. Uczono się na pamięć rodowodów i historii swojej rodziny. Genealogie biblijne nie mogą być podstawą do tworzenia dokładnych systemów chronologicznych z tego powodu, że nie mamy pewności czy są one kompletne. Porównanie dostępnych w Biblii genealogii dowodzi, że czasami z niewyjaśnionych przyczyn pomijano pewne osoby lub całe pokolenia. Powyższa plansza ilustruje genealogie patriarchów. Podane daty liczone są od stworzenia świata.

CZAS WYJŚCIA Z EGIPTU (EXODUS) I OKRES SĘDZIÓW

Plansza przedstawia czasy patriarchów: Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego 12 synów dających początek 12 pokoleniom Izraela. Omawia też czasy Mojżesza, wyjście z Egiptu (Exodus) oraz okres sędziów, którzy po śmierci Mojżesza i Jozuego przewodzili Izraelowi. Po okresie sędziów nastał okres monarchii. Niektóre daty mają charakter hipotetyczny. Wszystkie wymienione na planszy wydarzenia rozegrały się przed naszą erą.

OKRES KRÓLÓW IZRAELSKICH I JUDZKICH

Plansza przedstawia panowanie trzech pierwszych królów żydowskich: Saula, Dawida i Salomona. Po śmierci Salomona królestwo rozpada się na dwa mniejsze: królestwo północne IZRAEL (w jego skład wchodziło 10 plemion spośród 12) i północne JUDĘ (w jego skład wchodziły tylko dwa plemiona spośród 12). Królestwo Izraela na skutek odstępstwa od Boga upada w roku 722 w czasie inwazji asyryjskiej. Królestwo Judy zostaje rozbite nieco później, bo w roku 586 przez wojska babilońskie. Wszystkie wymienione na planszy wydarzenia rozegrały się przed naszą erą.

OKRES NIEWOLI BABILOŃSKIEJ, OKRES ODBUDOWY I OKRES MIĘDZYTESTAMENTALNY

Niewola babilońska położyła kres królestwu Judy. Po ok. 70-ciu latach Cyrus, który pokonał Imperium Neobabilońskie wydał dekret zezwalający Żydom na powrót do ojczyzny. Zaczyna się okres odbudowy świątyni i Jerozolimy. Okres pomiędzy IV a I wiekiem przed Chrystusem nazywane jest Okresem Międzytestamentalnym albowiem dzieli on czasy Starego i Nowego Testamentu. Wszystkie wymienione na planszy wydarzenia rozegrały się przed naszą erą.

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider