PISMO ŚWIĘTE, zwane jest także SŁOWEM BOŻYM (inne nazwy Pisma Świętego – patrz pytanie nr. 3). Nazwa ta sugeruje, że Autorem tej księgi jest sam Bóg. Czy rzeczywiście Bóg napisał Biblię? Czy ta szczególna Księga spadła z nieba niczym boski meteor? Kto jest autorem Pisma Świętego? To ważne pytania! Autorem Biblii jest Bóg, ale posłużył w procesie powstawania tego dzieła grupą około 40 wybranych spośród ludzi pisarzy. Niektóre partie tekstu napisane zostały palcem Bożym (dotyczy to naprzykład Dziesięciorga Przykazań wyrytych na kamiennych tablicach – Wj 31:18), ale zdecydowana większość pracy pisarskiej przypadła ludziom. Działali oni pod wpływem szczególnej inspiracji (patrz hasło NATCHNIENIE SŁOWNICZKU). Treść, przesłanie, poselstwo, proroctwa, widzenia pochodziły od Boga, ale ludzie ubrali ten przekaz w zrozumiałe dla nas słowa. Dlatego mimo, iż działali oni w różnych epokach, różnych kulturach i miejscach, to wszystkie księgi biblijne charakteryzują się wewnętrzną spójnością i harmonią.

Kto i w jakich okolicznościach spisywał Biblię?

SŁOWNICZEK – przykładowe definicje

NATCHNIENIE – odnosi się do oddziaływania Ducha Świętego na wszystkich posłańców Bożych  lub proroków, niezależnie od tego, czy byli jedynie głosicielami przekazanego im Słowa, czy też spisywali je. Ponieważ ludzie ci byli „kierowani Duchem Świętym” (2 P 1:21 BT), ich wypowiedzi i pisma również można uważać za natchnione (zob. 2 Tm 3:16). Innymi słowy jest to wpływ Boga wywierany na pisarzy poszczególnych ksiąg Pisma Świętego, na skutek którego spisane przez nich myśli i słowa były bezbłędne.

KANON – Kanon jest to zamknięty zbiór ksiąg natchnionych, będący dla Kościoła normą wiary i postępowania. Księgi zawarte w tym kanonie nazywane są kanonicznymi.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat? Skorzystaj z kursu “Odkrycia” na stronie kursybiblijne.pl

Udostępnij
Masz pytanie? Napisz
close slider